SHGS - BOD Group
Shaikh Mohamed bin Ahmed bin Sultan Al Khalifa

Chairman

Shaikh Khalid bin Mohamed bin Khalifa Al Khalifa

Member

Dr. Shaikha Hessa bint Ali Al Khalifa

Member

Shaikha Muna bint Abdulaziz Al Khalifa

Member

Shaikha Lulwa bint Khalifa Al Khalifa

Member

Shaikh Salman bin Mohamed bin Abdulla Al Khalifa

Member

Shaikha Nujood bint Abdulaziz bin Atiyatallah Al Khalifa

Member

Shaikha Mai bint Khalifa Al Khalifa

Member

Mr. Yousf Salahuddin

Member

Mr. Arif Jassim Sanad

Member

Mr. Anwar Murad

Member

Mrs. Ahlem Al Amer

Member