Shaikha Mai bint Khalifa Al Khalifa

President

Ola Ali Khalil

Secretary (Teacher)

Anita Wadhwani

Treasurer (Teacher)

Shaikha Aysha Al Khalifa

Member (Parent)

Nada Abdulkarim

Member (Parent)

Shaikha Albuainain

Member (Parent)

Noora Othman

Member (Parent)

Reem Al Ammadi

Member (Parent)

Rouda Al Baker

Member (Parent)

Nada Ghassan

Member (Parent)

Khaled Hammoud

Member (Parent)

Nawahel Alnafea

Member (Parent)